Regulamin

Pobierz aktualny regulamin z dn. 23.01.2017r

Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.filmstore.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   • 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
   • 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   • 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.filmstore.pl;
   • 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.filmstore.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   • 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   • 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy VISART LTD sp.k. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   • 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   • 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   • 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

   • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.filmstore.pl przez konsumentów
    (definicja wyżej).
   • 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klienci mogą uzyskać dostęp do aktualnego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.filmstore.pl oraz pobrać go w formie pliku .pdf sporządzić jego wydruk.
   • 3. Sklep internetowy, zwany dalej “Sklepem”, działający pod adresem: www.filmstore.pl, prowadzony przez: 


   • Visart Ltd Sp.k
   • ul. Fabryczna 89
   • 05-270 Marki 

   • NIP: 1251589427; REGON: 142783578; KRS: 0000376748,
   • 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
   • 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • (a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
   • (b) dostęp do poczty elektronicznej;
   • (c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; lub ich mobilnych odpowiedników
   • (d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768
   • (e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
   • 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   • 1. Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego, choć jest wskazana.
   • 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   • 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   • 4. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, Klient może zostać pozbawiony przez Visart Ltd. prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może zostać ograniczony jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności, gdy Klient:
   • a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   • b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego
   • c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Visart Ltd. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Visart Ltd.
   • 5. Osoba pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Visart Ltd. Sp. k.
   • 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   • 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
   • b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
   • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
   • d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Visart Ltd Sp. k.
   • e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
   • f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   • 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   • 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.filmstore.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie
   • 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   • 4. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru w trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   • 5. Podsumowanie złożonego Zamówienia wyświetlone zostanie po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   • a) przedmiotu zamówienia,
   • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   • c) wybranej metody płatności,
   • d) wybranego sposobu dostawy,
   • e) przewidywanego czasu dostawy
   • 6. Złożenie zamówienia następuje w wyniku akceptacji przez Klienta treści Podsumowania Zamówienia, treści Regulaminu, Zasad administrowania danymi osobowymi przez Sklep oraz podanie swoich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Złożenie zamówienia klient zatwierdza poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
   • 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Visart Ltd. Sp. k. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   • 8 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzeniue złożenia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, wraz z dołączoną treścią niniejszego Regulaminu.
   • 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   • 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   • 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.filmstore.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   • 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa

   • 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia jako Adres Dostawy
   • 2. Aktualny wykaz możliwych form i kosztów dostawy znajdują się pod adresem koszt i czas dostawy Całkowity koszt dostawy zostanie również wskazany klientowi w momencie składania Zamówienia.
   • 3. Termin realizacji dostawy może wynosić, w zależności od stanów magazynowych, od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Przewidywany w konkretnym wypadku termin dostawy jest podawany w karcie towaru, zostanie on także przedstawiony Klientowi przed założeniem zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

   • 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub innej walucie obsługiwanej przez sklep i zawierają wszystkie składniki,
    w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
   • 2. Klient ma możliwość zapłaty:
   • a) przelewem w PLN lub innej walucie obsługiwanej przez sklepna numer konta bankowego podany
    podczas finalizacji zamówienia
   • b) płatnością elektroniczną w systemie IAI-Pay i innych wskazanych na stronie płatności
   • c) kartą płatniczą VISA, Mastercard, Amex i innych wskazanych na stronie płatności. Karta zostaje obciążona w momencie zapłaty
   • d) płatnością w systemie PayPal
   • e) gotówką za pobraniem

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

   • 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   • 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   • (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 38 p. 7.)
   • 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailem nas na adres: bok@filmstore.pl
    lub pisemnie na adres:
   • Visart Ltd – Filmstore
   • Orszagha 14 skr 45
   • 05-230 Kobyłka
   • o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
   • 4. Zgłoszenie odstąpienia od umowy.
   • a. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy automatycznie, z naszej strony internetowej (dostęp
    po zalogowaniu się). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
   • 
b. Mogą Państwo pobrać gotowy wzór formularza (.pdf lub .doc) do wypełnienia w formie elektronicznej, a wypełniony przesłać pocztą e-mail na adres bok@filmstore.pl 

   • c. Mogą także Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (poniżej),
wypełnić go, a następnie przesłać
    do nas mailem lub wydrukowany – pocztą.
   • Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo do nas informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
   • –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   • Wzór formularza odstąpienia od umowy (Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia
    od umowy)

   • Do: Visart Ltd Sp. k.*
   • ul. Fabryczna 89
   • 05-270 Marki 

   • adres korespondencyjny:
   • Orszagha 14 skr 45
   • 05-230 Kobyłka
   • tel: 791 71 45 45 albo 791 71 45 41
   • e-mail: bok@filmstore.pl

   • Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:.........
   • Data zawarcia umowy sprzedaży......
   • Rodzaj i numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury)...................................
   • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)......
   • Adres konsumenta(-ów)......
   • Numer konta bankowego dla zwrotów......
   • Czytelny podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   • Data...
   • –----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * Uwaga: To jest adres rejestrowy firmy – nie przyjmujemy tam przesyłek. 
Zwracane towary oraz papierowe Formularze zwrotu prosimy wysyłać na adres korespondencyjny Sklepu.

Pobierz wzór formularza

   • 5. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
    Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam jednoznacznego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   • 6. Zwracany przedmiot należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym skutecznie poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
   • a. Jeśli zwracany towar jest przesyłany Pocztą Polską, prosimy odesłać go na adres
   • Visart Ltd – Filmstore
   • ul. Orszagha 14 skr. 45
   • 05-230 Kobyłka
   • tel. 791 71 45 45 / 41

   • e-mail: bok@filmstore.pl
   • b. Jeśli towar ma być przesłany kurierem, prosimy o każdorazowy wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów
    – nr tel. oraz adres e-mail – powyżej.
   • 7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

   • 1. Visart Ltd Sp. k. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
   • 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres admin@musicon.sklep.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
   • 3. Visart Ltd Sp. k. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

   • 1. Visart Ltd Sp. k. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   • 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
   • 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres bok@filmstore.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   • 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   • 5. Visart Ltd Sp. k. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

   • 1. Klient, który jest Konsumentem, jeśli uzna to za potrzebne, może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   • 2. Jeśli Konsument nie wyrazi zainteresowania tą drogą rozpatrywania sporów, bądź też gdy postępowanie mediacyjne nie przyniesie rozstrzygnięcia, rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   • 3. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Visart Ltd Sp. k.
   • 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy
   • o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel